Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fietsverhuur Dousberg (BOVAG)                                                                                                                                                                                        English version below

Artikel 1 Huursom

De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst door Fietsverhuur Dousberg geldende tarieven.

Artikel 2 Begrippen

Fiets: de fiets, die het onderwerp is van de huurovereenkomst;
Huurder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
Verhuurder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit’.

Artikel 3 Betaling

a. De huursom en alle andere bedragen dienen betaald te worden alvorens de gehuurde artikelen worden meegenomen.

b. Per artikel geldt een waarborgsom. Indien anders vermeld op het contract. Deze waarborgsom dient om het gehuurde weer in goede staat in te leveren aan de huurder. Eventuele schade of diefstal wordt naast de waarborgsom verrekend.

c. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en) draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.

d. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets(en) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

Artikel 4 Huurperiode

a. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld.

b. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlengings-)tarieven als bedoeld in artikel a.

c. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.

d. De fiets(en) moet(en) bij het adres van de verhuurder worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering.

e. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat de fiets(en) niet op tijd op het adres van verhuurder is (zijn) ingeleverd, loopt de huur door tot dat de fietsen door de verhuurder zijn ontvangen, tegen de tarieven als bedoeld in artikel 1.

f. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fiets(en) onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie de fiets(en) zich ook bevindt (bevinden). Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.

Artikel 5 Gebruik/Aansprakelijkheid

a. De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijders(s). De fiets(en) moet(en) bij verhuurders adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen. Vervuiling door normaal gebruik wordt door de verhuurder geaccepteerd.

b. De huurder zal goed zorgen voor de fiets(en). Zo dient huurder voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal. Telkens de fiets goed afsluiten en niet onafgesloten/onbewaakt achterlaten. Maak de fiets(en) altijd vast aan een object of stal ze in één van de bewaakte fietsenstallingen in het centrum en in de berging op het resort.

c. De fiets(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden op onverharde paden.

d. Bij een elektrische fiets wordt een helm geadviseerd (niet verplicht). De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van het niet dragen van een deugdelijke helm door de bestuurder.

e. De huurder blijft aansprakelijk bij diefstal en schade aan de gehuurde fiets(en) totdat de verhuurder de fiets(en) in ontvangst neemt.

Artikel 6 Schade, verlies en diefstal

De gehuurde fiets(en) zijn niet verzekerd voor diefstal- of casco-schade. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen – daarvan, zomede van fietssleutels en ketting(en)/sloten. Bij verlies van een sleutel dient de huurder €15,- te betalen. Bij diefstal of verlies wordt de dagwaarde in rekening gebracht. Bij diefstal dient de huurder de sleutel te overhandigen. Inname en/of borgteruggave vrijwaren de huurder niet van zijn/haar verplichtingen tot schadeloosstelling voor ontstane schade tijdens de huurperiode.

Artikel 7 Eigen risico verlagen

Zoals in artikel 6 vermeld zijn de gehuurde artikelen niet verzekerd en is de huurder aansprakelijk voor verlies/diefstal. Het is mogelijk om het eigen risico te verlagen van dagwaarde naar € 250,-. De eenmalige kosten hiervan bedragen €10,-.

Artikel 8 Kosten tijdens huurperiode

Alle lasten en belastingen terzake van de fiets(en) is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties. Normaal onderhoud, niet te verwijten aan huurder, zijn voor rekening van de verhuurder.

Artikel 9 Reserveren/Annuleren

a. Aan het reserveren zijn geen kosten verbonden. 

b. Mocht u onverhoopt moeten annuleren, dan kan dat geheel kosteloos mits 24 uur van tevoren schriftelijk (e-mail) kenbaar gemaakt anders wordt 1 dag in rekening gebracht.

Artikel 10 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

  General Conditions Fietsverhuur Dousberg (BOVAG) 

 Article 1 Rent

The rent is determined on the basis of the rates applicable at the time of entering into the lease by Fietsverhuur Dousberg.

Article 2 Terms

Bicycle: the bicycle, which is the subject of the lease;

Tenant: the natural person or legal person who concludes the lease as a tenant;

Owner: the natural person or legal person who concludes the lease as a tenant.

 Article 3 Payment

a. The rent and all other amounts must be paid in advance.

b. A deposit applies per item. If stated otherwise on the contract. This deposit serves to return the rented property in good condition to the tenant. Any damage or theft will be settled in addition to the deposit.

c. If the renter cannot use the bicycle (s) for any reason whatsoever, the lessor bears no liability for the resulting costs and damages.

c. In the case referred to in the previous paragraph, the renter remains obliged to pay the full rental sum and any other amounts stated in the bill, unless he can prove that the bicycle(s) were unable to use because of a defect that was already present at the start of the rental period.

Article 4 Rental period

a. he rental period is the period between the pick-up and delivery times as stated in the contract.

b. The rental period can only be extended after permission of the owner at the (extension)rates as referred to article a.

c. Interim delivery of the bicycle(s) causes the rental agreement to end without there being any right to a reduction as stated in the contract or because of an extension of the rental period.

d. The bicycle(s) must be returned to the address of the owner at the latest time of return specified in the contract.

e. If the original or extended rental period is exceeded by more than 15 minutes because the bicycle(s) has not been delivered to the owners address on time, the rent continues until the bicycles have been received by the owner at the rates as referred to in Article 1.

f. Without prejudice stated in the previous paragraph, the owner has the right to cancel the rental contract terminated without judicial intervention and to claim the return or take back the bicycle(s) where and wherever the bicycle(s) is/are located. The owner also has this authority if the tenant does not comply with any conditions of the rental contract.

Article 5 Usage / Responsibility

a. he bicycle(s)may only be used like agreed for their normal destination and in the contract stated riders. The bicycle(s) must be returned as clean as the bicycle(s) were provided. Dirt from normal use is accepted by the owner.

b. The renter will take good care of the bicycle(s). The renter must take precautionary measures against damage, loss or theft. Always lock the bicycle(s) properly and don’t leave it unlocked/unattended. Always attach the bicycle(s) to an object of put it safely in one of the guarded bicycle parking places in the city centre and at the resort in the storage box.

c. The bicycles(s) may not be used on gravel pads.

d. A helmet is recommended fora n alectric bicycle (not required). The owner does not accept any liabilty as a result of the driver nog wearing a proper helmet.

e. The tenant remains responsible for theft and damage to the rented bicycle(s) until the owners takes in the bicycle(s)

Article 6 Damage, lost and theft

The rented bicycle(s) are not insured for theft or hull damage. The renter is responsible for damage to or loss of the bicycle(s) or parts thereof, as well as bicycle keys and chain(s) / locks. If a key is lost, the renter must pay € 15. The current market value will be charged in case of theft or loss. If the bicycle(s) get stolen, the renter must hand over the key(s). Taking and / or returning back deposit does not indemnify the renter from his/her obligations to compensate for damage caused during the rental period.

Article 7 Lower the own risk

As stated in Article 6, the rented items are not insured and the tenant is responsible for loss / theft. It is possible to reduce the own risk from current value to € 250. The one-off costs of this amount is € 10.

Article 8 Costs during rental period

All charges and taxes in respect of the bicycle(s) are (are) for the account of the renter. Likewise, all costs are associated with its use, such as storage, maintenance and repairs. Normal maintenance, not to be blamed on the tenant, is at the expense of the owner.

Article 9 Reservation/Annulation

a.here are no costs associated with reservering bicycles.

b. In the unlikely event that you have to cancel, you can do so free of charge up to 24 hours in advance by writing an e-mail. Otherwise 1 day will be charged.

Article 10 Personal data

The personal data of the tenant stated on the contract are processed by the owner in the sense of the Dutch Personal Data Protection Act. On the basis of this processing, the owner can: execute the agreement, provide optimum service, provide the tenant with product information on time and make personalized offers. Against processing for the benefit of direct mailing, any objections to be made by the tenant to the owner will be honored.

Openingstijden

Maandag: 09:00-12:00
Dinsdag: op reservering
Woensdag: op reservering
Donderdag: op reservering
Vrijdag: 09:00-11:00 / 15:00-17:00
Zaterdag: 09:00-12:00
Zondag: 09:00-11:00

Maandag: 09:00-14:00
Dinsdag: 09:00-14:00
Woensdag: 09:00-14:00
Donderdag: 09:00-14:00
Vrijdag: 09:00-12:00 / 15:00 – 18:00
Zaterdag: 09:00-14:00
Zondag: 09:00-12:00 

Bereikbaarheid

Het Wilhelmus 2
6216 GK Maastricht

info@fietsverhuurdousberg.nl
+31 (0)6 29 29 00 07

KvK: 71464689
BTW: 33202072B01

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van ons laatste nieuws, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief! 

*Door op ‘Inschrijven’ te klikken gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verwerkt conform onze privacyverklaring.